Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-
OGŁOSZENIE – Konkurs ofert
 
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody
 
Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania,
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603 KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376 www.ilim.poznan.pl
 
Adres do korespondencji:
 
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody.
 
Znak sprawy: ......................................................................................................
 
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki Konkursu ofert mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES
Przedmiotem usługi jest przeniesienie pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057, zwanej dalej „komorą”, z niezbędnymi elementami stanowiska, umożliwiającymi przeprowadzanie badań środowiskowych oraz instalacja automatycznego systemu demineralizacji wody dedykowanego dla komory w oparciu o ciśnieniową kolumnę jonowymienną z osprzętem (konduktometr analogowy, węże połączeniowe, dystrybutor wody, kran poboru etc.) o następujących parametrach:
a) wydajność oczyszczania wody - nie gorsza niż 300 [l/h],
b) materiał - stal nierdzewna,
c) przyłącze - 3/4 cala (gwint zewnętrzny),
d) średnica kolumny - nie większa niż 250 [mm],
e) wysokość kolumny - nie większa niż 250 [mm],
f) ciężar kolumny - nie większy niż 25 kG,
oraz osprzęt do podłączenia automatyki (czujniki poziomu wody, zbiornik, zawory, złączki, przewody wodne, korytka instalacyjne, etc.).
Konieczne czynności w zakresie wykonania usługi:
a) określenie stanu fizycznego i funkcjonalnego komory,
b) demontaż stanowiska komory,
c) przygotowanie ścieżki transportowej związanej z wykorzystaniem istniejącego dźwigu windowego, to znaczy: przygotowanie platform transportowych, demontaż i montaż wewnętrznych ścianek, elementów maskujących etc., zabezpieczenie dźwigu w czasie operacji transportowych oraz jego przygotowanie i sprawdzenie do normalnej eksploatacji po zakończeniu działań,
d) transport pionowy w szybie windy z udziałem firmy ZEDEX, serwisantem dźwigu i przeniesienie komory oraz elementów stanowiska oraz przygotowanie ich do montażu do nowej lokalizacji,
e) montaż stanowiska komory z instalacjami stanowiska (elektryczna, demineralizacji i wymiany wody) w nowej lokalizacji,
f) walidacja parametrów funkcjonalnych komory,
g) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, oraz o ile będzie to konieczne ich przełożenie,
h) przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych, w tym dokonanie sprawdzenia dźwigu po wykonanej operacji transportu z udziałem firmy ZEDEX, serwisantem dźwigu,
i) unieszkodliwienie, składowanie, wywóz i utylizacja powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
j) walidacja parametrów środowiskowych komory poprzez wykonanie pomiarów przed i po przeniesieniu, przy wykorzystaniu termohigrometru odniesienia Testo 625 (znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego):
* 3 punkty temperaturowe: 10, 30, 50 oC (wilgotność 50%),
* 3 punkty wilgotnościowe: 20, 50, 80 % (temperatura 30oC).
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
W sprawach proceduralnych: Magdalena Wróż – 61-850-49-11, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W sprawach merytorycznych: Krzysztof Sieczkarek – 61-850-49-89, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena - 100 %
2. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
4. Zmawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 
SPOSÓB ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin i forma płatności: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego - rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Płatność nastąpi po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół odbioru.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O realizację usługi mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił referencje potwierdzające wykonanie - w okresie dwóch lat przed datą niniejszego ogłoszenia – co najmniej dwóch usług usługi polegającej na instalacji systemu demineralizacji wody o wartości 4000zł netto każda. Referencje powinny zawierać informację o liczbie ewentualnych napraw gwarancyjnych (związanych z przedmiotowymi usługami), które zrealizował Wykonawca.
3. Na ofertę składają się poniższe dokumenty:
a. Wypełniony formularz oferty, załącznik nr 1 [zwany dalej: „Formularzem oferty”],
b. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiedni potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
c. Wykaz usług wraz z referencjami (ust. 2 powyżej).
d. Dokument potwierdzający uprawnienia osób do podpisania oferty, o ile nie wynikają one z innych dokumentów, dołączonych do oferty.
 
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, do dnia 3 lutego 2014 r. do godz. 11.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz oferty. Koperta powinna zawierać następujące informacje:
a. nazwę i adres Zamawiającego,
b. nazwę i adres Wykonawcy,
c. Opis: Oferta cenowa na: Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody
 
MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT
Informację o wyborze ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w Formularzu ofertowym adres.
 
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj