Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na sukcesywna dostawę artykułów utrzymania czystości

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości  do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Dostawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Płatności dokonywane będą przelewem w terminie 14 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury.

W ofercie należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto , w rozbiciu na  pozycje asortymentowe podane w tabeli asortymentowej (załącznik nr 1 – formularz ofertowy).

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

39830000-0

Środki czyszczące i polerujace

Termin obowiązywania umowy
Umowa będzie obowiązywać przez 12 m-cy  licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
    b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Oferta musi zawierać Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

W sprawach merytorycznych:
Piotr Rzetelski tel. 618504897 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

W sprawach formalnych:
Magdalena Wróż tel. 618504911, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

  • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6,    61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
  • Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania”
  • Termin złożenia ofert – do dnia 14.02.2014 r. do godz. 9:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranym oferentem  zostanie zawarta umowa.

Sposób obliczenia ceny

  • Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację  przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj