Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zaproszenie do złożenia oferty

Wysyłki masowej

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20-410, Regon: 000018603

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wysyłka masowa.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Umowa zostanie zawarta po 17 lutego 2014r. i będzie trwała do 29 lutego 2016  r.

IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia oświadczenia dotyczącego spełniania wyżej wymienionych warunków.

 

Ponadto Wykonawca musi:

 • jeśli dostawa materiałów w miejsce ustalone z Wykonawcą nastąpi do godz. 12.- wysyłka musi nastąpić w ciągu 24 h (maksymalna jednorazowa  ilość wysyłanych dokumentów to 20 000 szt.)
 • jeśli dostawa materiałów w miejsce ustalone z Wykonawcą nastąpi do godz. 14. – wysyłka musi nastąpić w ciągu 48 h (maksymalna jednorazowa ilość wysyłanych dokumentów to 20 000 szt.).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na wzorze formularza ofertowego (w załączeniu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w terminie do 12 lutego 2014r. do godz. 20.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

nr

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta w danym kryterium

1.

Cena

60 %

60

2.

Doświadczenie

40%

40

 

 1. Kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 60 punktów. Po uwzględnieniu wagi kryterium 60 % oferta najtańsza uzyska 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

  Liczba punktów w kryterium cena = najtańsza cena przedstawiona w ofertach/ cena badanej oferty x 60 pkt.

Do przyznania punktów w kryterium „cena” Zamawiający weźmie pod uwagę kwotę wynikającą z pozycji „Razem wartość brutto zamówienia” oferty cenowej.

 

 1. Kryterium „doświadczenie” - Zamawiający rozumie udokumentowanie realizacji usług zbliżonych do przedmiotu zamówienia tj. wysyłki czasopisma, które jest foliowane, etykietowane oraz konfekcję wraz z personalizacją wysyłki masowej. Za to kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt:

A - 5 listów referencyjnych i więcej = 40 pkt

B - 3 - 4 listy = 20

C - 1 - 2 = 10

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Instytut zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji wybranych oferentów.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ewa Maciorowska pod numerem telefonu (61) 850-49-24 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Anna.Dorna, tel. (61)850-49-44 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załacznik: 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj