Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057

Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603
KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376
www.ilim.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
email: komisja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057.
Znak sprawy: ......................................................................................................
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES
Przedmiotem usługi jest przeniesienie pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057, zwanej dalej „komorą”. Przeniesienie ma nastąpić pomiędzy pomieszczeniem 240A budynku A, a pomieszczeniem 009B budynku B.

Konieczne czynności w zakresie wykonania usługi:

 • Przygotowanie ścieżki transportowej 
 • Wykonanie niezbędnych pomostów montażowych w szybie dźwigu 
 • rozbiórka ścianki/ścianek przy dojściu do szybu windy 
 • zabezpieczenie dźwigu na czas transportu 
 • dostarczenie wciągów do transportu pionowego w szybie dźwigu 
 • transport pionowy komory w szybie windy z „2” na piętro „0” z udziałem firmy ZEDEX, serwisantem dźwigu 
 • demontaż pomostów po transporcie 
 • zbudowanie zdemontowanej ścianki/ścianek wraz otynkowaniem i malowaniem do stanu przed rozbiórką, montaż niezbędnych elementów maskujących 
 • dokonanie sprawdzenia dźwigu po wykonanej operacji transportu z udziałem firmy ZEDEX, serwisantem dźwigu i doprowadzenie do normalnej eksploatacji po zakończeniu działań 
 • przeniesienie komory z poziomu „0” budynku A do pomieszczeniem 009B budynku B wraz z umieszczeniem w lokalizacji wskazanej przez Kierownika Laboratorium LA 2 
 • unieszkodliwienie, składowanie, wywóz i utylizacja powstałych odpadów 


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
W sprawach proceduralnych: Magdalena Wróż – 61-850-49-11, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W sprawach merytorycznych: Krzysztof Sieczkarek – 61-850-49-89, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena - 100 %
 2. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 4. Zmawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 


SPOSÓB ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin i forma płatności: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego - rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Płatność nastąpi po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół odbioru.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O realizację usługi mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił oświadczenie o wykonaniu w okresie dwóch lat przed datą niniejszego ogłoszenia co najmniej trzech usług transportowych urządzeń o jednostkowej masie powyżej 600kg.
 3. Na ofertę składają się poniższe dokumenty:
  a. Wypełniony formularz oferty, załącznik nr 1 [zwany dalej: „Formularzem oferty”],
  b. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiedni potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
  c. Wykaz usług (ust. 2 powyżej). 3
  d. Dokument potwierdzający uprawnienia osób do podpisania oferty, o ile nie wynikają one z innych dokumentów, dołączonych do oferty. 


WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

termin składania ofert przesunięto na 26 marca 2014r. godz. 11.00

 1. Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, do dnia 17.03.2014 r. do godz. 11.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz oferty. Koperta powinna zawierać następujące informacje:
  a. nazwę i adres Zamawiającego,
  b. nazwę i adres Wykonawcy,
  c. Opis: Oferta cenowa na: Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 


MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT
Informację o wyborze ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w Formularzu ofertowym adres.

Załączniki:
1. 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj