Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach  Instytutu Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach Instytutu. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty oraz warunków technicznych do jej wykonania Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  30 maja 2014 r.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają niezbędne doświadczenie, pracowników oraz wiedzę techniczną do prawidłowego wykonania usługi
 • posiadają aktualne badania lekarskie wysokościowe oraz zaświadczenie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • wyrażą zgodę na termin związania ofertą 30 dni.
 • wyrażą zgodę na termin zapłaty faktury 14 dni.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).
 • Kopię  wymaganych badań lekarskich oraz zaświadczenia uprawniającego do pracy na wysokości

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

W sprawach merytorycznych (technicznych): Kierownik Administracji  Piotr Rzetelski 605 150 503, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

 

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

 • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
 • Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usług mycia okien, przeszkleń fasad , daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach laboratoryjno-biurowych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu”
 • Termin złożenia ofert – do dnia 14.05.2014 r. do godz. 9:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a wybranemu oferentowi zostanie złożone zamówienie na wykonanie prac objętych ofertą.

Sposób obliczenia ceny

W formularzu oferty należy podać:

 • cenę netto za m2,
 • cenę netto łącznie wynikającą z przemnożenia stawki za m2 przez ilość m2 dla każdej pozycji formularza
 • cenę brutto dla każdej pozycji formularza
 • wartości netto i brutto  za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

Podwykonawstwo

 • Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj