Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu
Przedmiotem postępowania jest serwis central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych  zamontowanych   w budynkach laboratoryjno-biurowych  A i B Instytut Logistyki i Magazynowania

W formularzu ofertowym Załącznik nr 1 należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za realizację serwisów w oparciu o wymagania stanowiące Załącznik nr 2

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV

Opis

50730000-1

Serwis wentylacji i klimatyzacji

 

 

Termin obowiązywania umowy
Umowa będzie obowiązywać przez 12 m-cy  licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O realizację usług serwisowych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  c) posiadają aktualna autoryzację dla urządzeń MITSUBISHI ELECTRIC oraz SWEGON
  d) Wykonawca składający ofertę musi być zarejestrowany i działający w branży                   serwisów klimatyzacji i wentylacji od minimum 3 lat.

    3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia prac w części lub w całości Podwykonawcą

Oferta musi zawierać Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami:

Piotr Rzetelski tel. 618504897  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

 

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

 • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6,    61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)

Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem:

Oferta na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania

 • Termin złożenia ofert – do dnia 12.06.2014 r. do godz. 9:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranym oferentem  zostanie zawarta umowa.

 Sposób obliczenia ceny

 • Oferta musi zawierać  wszystkie koszty realizacji zadania określonego w formularzu ofertowym Załącznik nr 1, oraz w zakresie czynności Załącznik nr 2 Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższy koszt łączny serwisów  brutto.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj