Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych serwisów gwarancyjnych  w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu

Przedmiotem postępowania jest  dostawa i montaż  urządzeń klimatyzacyjnych   w budynku laboratoryjno-biurowym  Instytut Logistyki i Magazynowania

W formularzu ofertowym Załącznik nr 2 należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za realizację dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych serwisów w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 1

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

39717200-3

Urządzenia klimatyzacyjne

Termin realizacji dostawy i montażu

14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

  1. O realizację usług serwisowych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) Wykonawca składający ofertę musi być zarejestrowany i działający w branży montażu układów  klimatyzacji i wentylacji od minimum 3 lat.

    3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia prac w części lub w całości Podwykonawcą

Oferta musi zawierać Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 2).

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami:

Piotr Rzetelski tel. 618504897, 605 150 503, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

  • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6,    61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)

Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem:

Oferta na wykonanie dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania

  • Termin złożenia ofert – do dnia 14.08.2014 r. do godz. 9:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranym oferentem  zostanie zawarta umowa.

Sposób obliczenia ceny

 

  • Oferta musi zawierać  wszystkie koszty realizacji zadania określonego w formularzu ofertowym Załącznik nr 2, oraz  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższy koszt łączny  brutto.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj