Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji.

Znak sprawy: ......................................................................................................

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAKRES

Przedmiotem usługi jest dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji. Zamówienie składa się z 3 zadań, oferty można składać indywidualnie na każde zadanie.

 1. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zintegrowanych obwodów elektronicznych oraz analizatora widma firmy Texas Instruments.
  Należy dostarczyć następujące obwody elektroniczne:
  a) eZ430-Chronos-433 - Chronos: Wireless development tool – liczba sztuk 3,
  b) MSP-EXPCC430RF4 - CC430 Sub-GHz RF Experimenter's Board for 433MHz – liczba sztuk 2,
  c) MSP430-FET430UIF USB Debugging Interface – liczba 1.
 2. Należy dostarczyć następujący analizator widma:
  a) Sub-1 GHz RF Spectrum Analyzer Tool – liczba sztuk 1.
 3. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania stacji naprawczej PACE MBT-350 wraz z rączką odsysającą typu SX-90, rączkami lutowniczymi typu TD-100 oraz MT-100.
 4. Przedmiotem zadnia jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zasilacza laboratoryjnego AIM-TTI INSTRUMENTS - CPX200.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

W sprawach merytorycznych: Jakub Mruczkiewicz – 61-850-48-87, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie puste komórki.
Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert:

 1. Zadanie pierwsze: - cena – 100%.
 2. Zadanie drugie: - cena – 100%.
 3. Zadanie trzecie: - cena – 100%.

Cena w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wybierze oferty, które będą spełniać wszystkie wymogi przedstawione w ogłoszeniu i zostaną ocenione, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

SPOSÓB ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin i forma płatności: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego - rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Płatność nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół odbioru.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Instytut Logistyki i Magazynowania ul. E. Estkowskiego 6 61-755 Poznań do dnia 1.04.2014 r. do godziny 15.00.
Oferta może być dostarczona na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Instytut Logistyki i Magazynowania ul. E. Estkowskiego 6 61-755 Poznań.
Zamawiający o wyborze ofert poinformuje wszystkich wykonawców.

Załączniki:

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj