Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę licencji na użytkowanie narzędzia JRebel

dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkowanie narzędzia JRebel firmy ZeroTurnaround na 1 rok, tj. na okres od 01.10.2015 do 30.09.2016 r. dla 6 użytkowników.

Termin składania ofert: do 4.09.2015 r. emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usług telekomunikacyjynch telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów

telefonicznych i modemów do odbioru internetu

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Zasady postępowania

 1. Do niniejszego Zaproszenia zastosowanie ma Regulamin udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, który stosuje się do Zaproszeń ogłaszanych na tej stronie internetowej ILiM.
 2. Regulamin wiąże wszystkich wykonawców.
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.ilim.poznan.pl/pliki/regulamin_zamowien.pdf

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zapytania ofertowego stanowią usługi oznaczone tytułem: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostaw aparatów telefonicznych i modemów od odbioru Internetu”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Przewidywane ilości usług oraz dostaw zostały określone w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego).
 3. Podana ilość usług oraz dostaw jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości usług oraz dostaw oraz dokonywania zmian ilości usług oraz dostaw.
 4. Oznaczenie przedmiotu zapytania ofertowego wg wspólnego słownika zamówień CPV: 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0; 31.71.21.12-8.

I.    Wymagany termin obowiązywania umowy

Umowa będzie obowiązywać przez 24 miesięcy, począwszy od dnia 01.07.2015 roku do dnia 30.06.2017 roku.

II.   Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 Cena – 100%

III. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1;
 2. Formularz oferty według załączonego wzoru – Załącznik Nr 2;
 3. Formularz cenowy według załączonego wzoru – Załącznik Nr 3;
 4. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik Nr 4;
 5. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot  zamówienia.
 2. Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę wraz z dostawa aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 4. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Cena podana w ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całe zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną trwałą techniką.
 2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
 3. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą  aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu dla ILiM”, oraz zawierać informację o firmie (nazwa) lub imieniu i nazwisku wraz z adresem i numerem telefonu.
 4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać jego NIP.

 VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentacji Wykonawcy.
 3. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokument pełnomocnictwa powinien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę podpisująca ofertę.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku, do godz 12:00 w siedzibie Zamawiającego – ul. Estkowskiego 6, 61–755 Poznań (Kancelaria przy wejściu A).
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.
 6. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 19 czerwca 2015 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. pod adresem: 61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6, sala 219.

 VII. Sposób komunikacji:

 1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Informacji telefonicznych udziela: Piotr Rzetelski, tel. 605 150 503, 618504897.

 

W załączeniu:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1;
 2. Formularz oferty – Załącznik Nr 2;
 3. Formularz cenowy – Załącznik Nr 3
 4. Wzór umowy – Załącznik Nr 4

 Poznań, dnia 12 czerwca 2015 r.

Załączniki:


 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na realizację przeglądów i konserwacji okresowej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

wraz z pogotowiem technicznym

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przeglądów okresowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z pogotowiem technicznym w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Termin wykonania zamówienia
Usługa przeglądu i konserwacji będzie zlecana dwa razy w roku w cyklu wiosna/jesień. Dokładny termin realizacji zlecenia Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Administracji Instytutu panem Piotrem Rzetelskim (tel. kontaktowy 605 150 503).

Termin składania ofert
do dnia 04.05.2015 r. do godz. 9:00

Załączniki:

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę artykułów utrzymania czystości

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości na podstawie zamówień składanych poprzez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia
Dostawy będą realizowane w terminie 24 m-cy od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert
do dnia 05.03.2015 r. do godz. 9:00

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę".

Termin składania ofert

do 17.02.2015 r. do godz. 9:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów ILiM oraz GS1 Polska

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów ILiM oraz GS1 Polska".

Termin składania ofert

do 23.01.2015 r. UWAGA: termin składania ofert został przedłużony ze względu na dużą liczbę zapytań dotyczących szczegółów oferty. Nowy termin składania ofert: 26.01.2015 r.

Oferty mogą być składane drogą e-mailową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki

 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wykonanie prac remontowo-malarskich wraz wymiana stolarki aluminiowej drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "Wykonanie prac remontowo-malarskich wraz z wymianą stolarki aluminiowej drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania".

Załączniki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu „Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?”

oraz „Skuteczna komunikacja siłą przedsiębiorstwa” dla 93  pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania

w dniu 24-25 października 2014 roku.

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Załączniki

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę przeprowadzenia szkoleń Red Hat Administration

dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udział dla jednej osoby w autoryzowanych szkoleniach:

RH124 - Red Hat System Administration I Wersja systemu: RHEL7

RH135 - Red Hat System Administration II Wersja systemu: RHEL6 with RHCSA Exam

Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2014 r.

Termin składania ofert: do 17.09.2014 r. emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę licencji na użytkowanie narzędzia JRabel

dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkowanie narzędzia JRabel firmy ZeroTurnaround na 1 rok, tj. na okres od 01.10.2014 do 30.09.2015 r. dla 6 użytkowników.

Termin składania ofert: do 17.09.2014 r. emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych serwisów gwarancyjnych  w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu

Przedmiotem postępowania jest  dostawa i montaż  urządzeń klimatyzacyjnych   w budynku laboratoryjno-biurowym  Instytut Logistyki i Magazynowania

W formularzu ofertowym Załącznik nr 2 należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za realizację dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych serwisów w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 1

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

39717200-3

Urządzenia klimatyzacyjne

Czytaj więcej: dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych serwisów gwarancyjnych w budynku Instytutu Logistyki...

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj