Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe – RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń - EMC” realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Postępowanie zostało unieważnione

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowymdo badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe – RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń - EMC” realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia [zwanego dalej: „Projektem”].

Czytaj więcej: Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę elektronicznych kart przedpłaconych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Logistyki i Magazynowania
z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20- 410, Regon: 000018603.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 237 elektronicznych kart przedpłaconych (dalej jako „Karty”) o łącznej wartości nominalnej 94 250 zł dla pracowników Zamawiającego. Zestawienie liczby kart oraz ich wartości nominalne zostały wymienione w Załączniku do OFERTY
 2. Wartość nominalna kart musi odpowiadać zestawieniu zgodnie z Załącznikiem do Oferty.
 3. Karty muszą być instrumentem pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zm.).
 4. Wykonawca powinien dostarczyć karty do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r.
 5. Uprawnionym do dokonywania transakcji Kartą powinien być jej każdorazowy posiadacz.
 6. Karty powinny uprawniać do dokonywania transakcji w punktach usługowych.
 7. Karty nie powinny uprawniać do wypłaty środków z bankomatów.
 8. Termin ważności Kart powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12
 9. Kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: grudzień 2012 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w terminie do 21.11.2013 r. do godz. 16.00.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę elektronicznych kart przedpłaconych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Savoir vivre w biznesie” dla 120 pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania

w dniu 22 listopada 2013 roku.

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów ”Savoir vivre w biznesie” dla około 120 pracowników Instytutu. Szkolenie swoim zakresem powinno obejmować zagadnienia dotyczące obszaru :  

 • protokołu dyplomatycznego,
 • zasad postępowania w międzynarodowych kontaktach biznesowych,
 • negocjacji międzynarodowych w krajach europejskich,
 • akceptowalnego w kontaktach biznesowych wizerunku,
 • zachowania przy stole, w trakcie spotkań biznesowych,
 • prowadzenia konwersacji, prezentacji, powitań.

Szkolenie musi zostać zorganizowane poza siedzibą Instytutu w dniu 22 listopada 2013 roku w Poznaniu. Miejsce zaproponowane przez wykonawcę powinno spełniać wszystkie wymogi niezbędne do należytego wykonania usługi, przeprowadzenia warsztatów. Prowadzący powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla przeprowadzenia warsztatów.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  22 listopada 2013 r.

Czytaj więcej: Savoir vivre w biznesie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach Instytutu. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty oraz warunków technicznych do jej wykonania Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Nr sprawy

 

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumenty

Termin składania ofert:

11.10.2013 godz.10:00. 

Termin otwarcia ofert:

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie art. 62 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623t.j.) okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego budynku laboratoryjno - biurowego wraz z oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń.
Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej, udostępnienie planów budynku itp.

Nr sprawy

 

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.10.2013 godz.10:00. 

Termin otwarcia ofert:

 

Zaproszenie do składania ofert

(dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie: „Przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z usługą pogotowania w przypadku awarii”

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z usługą pogotowia technicznego w przypadku awarii. Usługa świadczona będzie od dnia podpisania umowy do 31-03-2014 r.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej na podstawie załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz opisu czynności serwisowych (załącznik nr 2) na adres naszego Instytutu w terminie do 04.07.2013 roku, do godziny 13.00.

Instytut zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji wybranych oferentów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres od dnia podpisania umowy do 31-03-2014 r.

Osoba kontaktowa w sprawie oferty:

Kierownik Działu Administracji:

Piotr Rzetelski
tel. 061 850 48 97
kom. 605 150 503

 

Zaproszenie do składania ofert
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi: „Przeniesienie kabin ekranowanych”

Szczegółowy opis usługi:

Przedmiotem usługi jest przeniesienie dwóch kabin (komór) ekranowanych: klatki Faradaya BSS BRADEN Shielding Systems oraz komory GTEM 1250 Ray Proof pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6.

Konieczne czynności w zakresie wykonania usługi:

a) określenie stanu fizycznego i funkcjonalnego obiektów,
b) systemowy demontaż kabin wraz z istniejącymi instalacjami, w tym elektryczną,
c) przeniesienie elementów oraz ich przygotowanie do montażu,
d) montaż obiektów wraz z instalacjami w nowej lokalizacji,
e) walidacja parametrów.

Cel usługi:

W rezultacie wykonania usługi Zamawiający powinien mieć możliwość wykorzystania klatki Faradaya BSS BRADEN Shielding Systems oraz komory GTEM 1250 Ray Proof w zakresie nie gorszym, niż takim, jaki był określony przed ich przeniesieniem.

Czytaj więcej: Przeniesienie kabin ekranowanych

Zaproszenie do składania ofert

(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zakupu jest szkolenie „wystąpienia publiczne i autoprezentacja”, dedykowane dla 15-19 pracowników ILiM.

Zasady realizacji szkolenia:

a)      Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania zorganizowane będzie w formie warsztatów w trzech grupach szkoleniowych.

b)     Szkolenie przeprowadzane zostanie w miesiącu lipcu lub sierpniu 2013 r., dokładny termin realizacji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

c)      Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim.

d)     Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz na płycie CD.

Celem szkolenia jest :

 • Kształtowanie własnego wizerunku i budowanie własnej marki;
 • Umiejętność  panowania nad stresem;
 • Opanowanie  sztuki dobrej prezentacji ( w jaki sposób wykonać prezentację żeby trafiła do odbiorców);
 • Zdobycie umiejętności robienia dobrego wrażenia na odbiorcach, budzenia w nich zaufania i mówienia w sposób przyciągający uwagę;
 • Poznanie zasad decydujących o tym, że przekaz zostaje zapamiętany;
 • Dowiedzenie się  jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania;
 • Poznanie technik skutecznego wpływania na innych;
 • Poznanie modeli wystąpień publicznych;
 • Zdobycie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach trudnych i zakłócających wystąpienia.

 

Czytaj więcej: Szkolenie: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj