Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania dla projektów BIZGOV oraz KAP
Nr sprawy PRZ/00015/2020, nr w BZP: 551701-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

30.06.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

30.06.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk i dostawa książek
Nr sprawy PRZ/00014/2020, nr w BZP: 551983-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

29.06.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.06.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Nr sprawy PRZ/00013/2020, nr TED: 2020/S 101-243622     
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
Termin składania ofert:

9.07.2020 r., godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 9.07.2020 r., godz.: 11:30
Przedmiot zamówienia Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01-07-2020 do 31-12- 2020
Nr sprawy PRZ/00011/2020, nr w BZP: 538408-N-2020       
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 Aktualizacja

Termin składania ofert:

18.05.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

18.05.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Kontener komory pomiarowej z rolkowym systemem przenośnikowym oraz oprogramowaniem sterującym
Nr sprawy PRZ/00012/2020, nr w BZP: 537254-N-2020       
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

15.05.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

15.05.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk czasopisma specjalistycznego LOGISTYKA (ISSN 1231-5478) w 2020 roku        
Nr sprawy PRZ/00010/2020, nr w BZP: 530946-N-2020       
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

AKTUALIZACJA

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

23.04.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

23.04.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do badania odporności zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-6 ED.4           
Nr sprawy PRZ/00009/2020, nr w BZP: 528198-N-2020                                                                          
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

UWAGA, ZMIANY c.d.!

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert:

NOWA DATA: 20.04.2020 r., godz.: 14:00

Termin otwarcia ofert:

NOWA DATA: 20.04.2020 r., godz.: 14:15

Przedmiot zamówienia Zakup 3 licencji on-line elektronicznego programu informacji prawnej                                           
Nr sprawy PRZ/00002/2020, nr w BZP: 521602-N-2020                                                                          
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Uwaga zmiany!

Uwaga - zmiany 19.03.2020

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert:

25.03.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

25.03.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa kontenera komory pomiarowej z rolkowym systemem przenośnikowym oraz oprogramowaniem sterującym dla Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych
Nr sprawy PRZ/00005/2020, nr w BZP: 520761-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

AKTUALIZACJA

Termin składania ofert:

16.03.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.03.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk 6 numerów czasopisma specjalistycznego LOGISTYKA (ISSN 1231-5478) w nakładzie 1700 egz. oraz 1 numeru w nakładzie 900 egz. w 2020 roku
Nr sprawy PRZ/00001/2020, nr w BZP: 506774-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Informacja z otwarcia ofert

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

AKTUALIZACJA

Termin składania ofert:

5.02.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.02.2020 r., godz.: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj