Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziale Centrum Standaryzacji

 

 

 


 

Dyrektor Intytutu Logistyki i Magazynowania

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w dziale Centrum Standaryzacji

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać następujące kryteria:

-   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (dziedzina: nauki o zarządzaniu, dyscyplina: logistyka),
-    posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu logistyki w ochronie zdrowia, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne prace twórcze,
-    udział w realizacji projektów z obszaru ochrony zdrowia, finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
-    wiedza z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia oraz standardów w obszarze e-zdrowia,
-    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. podanie o przyjęcie do pracy,
2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku naukowym,
3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub postanowienie o nadaniu tytułu naukowego, kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
4. obligatoryjnie życiorys naukowy i informację o dorobku naukowym i zawodowym,
5. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w przypadku braku takiego zaświadczenia, kandydat musi wykazać się bierną i czynną znajomością jęz. angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
6. wykaz projektów z obszaru ochrony zdrowia, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy,
7. opcjonalnie: dwie opinie pracowników z tytułem lub stopniem doktora habilitowanego.


Tryb i termin składania ofert:

Dokumenty prosimy składać w Kancelarii Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań wejście A do dnia 17 lutego 2017 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany. Rozstrzygnięcie konkursu 28.02.2017 roku.

 


 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj